Betalingsvoorwaarden van de praktijk voor oefentherapie Mensendieck Roosendaal.
De volgende voorwaarden van toepassing:

  1. De cliënt is verplicht om alle facturen voor oefentherapie volledig te betalen, die betrekking hebben op de cliënt.
  2. Wanneer cliënt niet verschijnt op de e afspraak of minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt, heeft de oefentherapeut het recht het no-show tarief in rekening te brengen. De cliënt moet dit bedrag dan zelf betalen. De verzekering vergoedt dit niet. Het afzeggen van een behandelingsafspraak op maandag kan uiterlijk tot vrijdagmiddag 17.00 uur in de week eraan voorafgaande.
  3. Cliënt is verplicht een factuur van de praktijk binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is cliënt van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag waarop de gestelde betalingstermijn is verstreken tot de datum waarop de hele factuur voor oefentherapie is betaald, moet de cliënt wettelijke rente betalen over het (nog) openstaande bedrag. De oefentherapeut behoudt het recht om extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling* is vereist.
    *schriftelijke verklaring waarmee therapeut aangeeft dat cliënt de betalingstermijn heeft overschreden.
  5. Alle kosten die voortkomen uit het al dan niet via de rechter incasseren van het de cliënt te betalen bedrag, zijn voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15 procent van het te vorderen bedrag.
  6. Indien de cliënt bezwaren heeft tegen het gefactureerde bedrag, moet hij/zij dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening aan de oefentherapeut laten weten middel van een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving. Het aantekenen van bezwaar verlengt de gestelde betalingstermijn niet.
  7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel bewezen wordt, zijn de administratieve gegevens van de oefentherapeut slaggevend bij het bepalen van de hoogte van het bedrag dat de cliënt aan de oefentherapeut moet betalen.
  8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en oefentherapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Zij worden afgehandeld een bevoegde rechter.